Všeobecné zmluvné podmienky

1. Nájomca sa zaväzuje používať produkty Ofyr a príslušenstvo len na vlastné účely, t.j. nesmie ich v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.

2. Nájomca pri nesplnení všeobecných podmienok a nevrátení prenajatých produktov Ofyr a príslušenstva súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty zapožičaného predmetu a čiastky, ktorá mu vznikne z nájmu zvýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zapožičaného predmetu nájmu.

I. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE

1. Prenajímaný predmet nájmu môže byť odovzdaný do prenájmu len po predložení potrebných dokladovpodpísaní Zmluvy o prenájme a Všeobecných podmienok prenájmu a zaplatení ceny  kaucie.

2. Odovzdávanie a preberanie vykonáva prenajímateľ, alebo  zástupca prenajímateľa za prítomnosti nájomcu.

3. Vyjadrenie prenajímateľa, alebo  zástupcu prenajímateľa o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany, skutočnosť, ktorú nájomca potvrdí svojim podpisom na zmluve o prenájme.

4. Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa na adrese jeho sídla, prípadne podľa dohody.

II. PREPRAVA

1. Prepravu ohnísk, náradia a príslušenstva zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, ak sa inak zmluvne nedohodne s prenajímateľom.

2. Nájomca je povinný prepravovaný predmet prenájmu a príslušenstvo zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo zničeniu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU

1. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý predmet prenájmu a príslušenstvo používa v súlade s účelom na ktorý je určený.

2. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý predmet prenájmu a príslušenstvo bude prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu technických a bezpečnostných predpisov ( ktoré sú vždy priložene ku každému zapožičanému náradiu ), platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.

3. Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady:

  • palivo (suché tvrdé drevo)
  • potraviny, pripravované pokrmy vrátane oleja na mazanie platne grilu
  • prepravu ( pokiaľ nie je dojednané inak )

4. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zodpovedá za umiestnenie grilu na miesta, kde nehrozí riziko požiaru, vznietenia plynu a i.

5. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého predmetu prenájmu a príslušenstva.

6. Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatým veciam za účelom vykonania kontroly.  Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.

7. Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa na technické prehliadky a revízie na vlastné náklady.

8. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do priestoru, v ktorom predpokladá, že sa predmet zmluvy nachádza, prevziať si ho, a to aj v jeho neprítomnosti, za predpokladu, že nájomca nedodržiava podmienky zmluvy.

9. Nájomca znáša riziko porúch, zničenia, straty alebo predčasného opotrebenia predmetu nájmu.

10. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet nájmu tretej osobe alebo použiť predmet nájmu inak, ako v súlade s dojednanými podmienkami tejto zmluvy.

11. Nájomca je povinný bezodkladne oznamiť prenajímateľovi dôvod nevrátenia zapožičaného predmetu v dohodnutom termíne a zabezpečiť, aby zapožičaný predmet bol vrátený v čo najkratšom čase. V prípade neoznámenia dôvodu nevrátenia zapožičaného predmetu do 24 hod. od dohodnutého termínu vrátenia, bude považovane, že zo strany nájomcu je úmysel nevrátiť zapožičaný predmet , alebo došlo k strate či odcudzeniu zapožičaného tovaru zo strany nájomcu.  

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

1. Prenajímateľ má okrem iných práv vymedzených zmluvou a všeobecnými podmienkami i právo kontrolovať:

  • odbornú spôsobilosť obsluhy
  • dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu
  • technický stav

2. Prenajímateľ oboznámi minimálne 4 dni pred vykonaním technickej prehliadky, revízie nájomcovi, že je povinný priviesť predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa. Náklady znáša nájomca alebo podľa dohody.

V. POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM SPOJENÉ SANKCIE

1. Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu na telefóne číslo 0911772911 alebo  0911811221. Oznámenie musí obsahovať – miesto, kde sa nástroj nachádza, termín vzniku poruchy na náradí a jej stručný popis.

Krádež , stratu predmetu musí bezodkladne nahlásiť miestnemu oddeleniu polície, ihneď informovať prenajímateľa a prenajímateľovi doručiť písomné potvrdenie polície o oznámení tejto skutočnosti.                                                                                                                    

2. V prípade nejasnosti príčiny vyradenia ohniska a produktov Ofyr z prevádzky z titulu poškodenia, porúch alebo havárie, preskúma prenajímateľ okolnosti a mieru zavinenia, nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi toto preskúmanie a poskytnúť mu maximálnu súčinnosť a pravdivé informácie. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku na náklady nájomcu. Na základe zistených skutočností vyhotoví prenajímateľ zápis.

Prenajímateľ až do skončenia sporu neprevezme predmet prenájmu a príslušenstvo, takže nájomca je povinný hradiť nájomné.

3. V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajatých zariadení a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia poruchy alebo poškodenia.

4. Poškodenie, poruchu, haváriu, nevrátenie, stratu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí zariadenie úplne z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhého zariadeniaalebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do času, kedy bude k dispozícii nové zariadenie.

5. Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené ohniskami, náradím a príslušenstva v dobe prenájmu.

6. Nájomca nesmie na zariadeniach a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.

7. Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky podľa zmluvy a jej príloh v celom rozsahu z kaucie.

8. Nájomca má nárok na vrátenie kaucie len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá predmet nájmu riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pri dlhodobom prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

2. Nájomné sa účtuje za sviatky, soboty, nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

3. Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami, vyššou mocou alebo pri nedostatočnom využívaní predmetu prenájmu a príslušenstva sa neposkytuje zľava za prenájom.

4. V prípade, že nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na obsluhu, servisnými podmienkami alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ho použije v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a náhradu škody.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť od 1.7.2017. 

V Rajci 1.7.2017                                                     Schválil Jozef Kohút   


Kontaktný formulár