Ochrana osobných údajov a cookies

Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade s platnou legislatívou, t.j. s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej tiež len ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Naše kontaktné údaje

Za ochranu osobných údajov je od 12. Apríla 2024 zodpovedná spoločnosť Event Selection s.r.o,

IČO 01841262, ktorá je prevádzkovateľom web stránky www.ofyr.sk. 

 • Adresa: Kamýcká 235, 160 00 Praha 6
 • Telefón: +420 602 410 657
 • E-mail: info@ofyr.sk

Ako spracúvame vaše osobné údaje

Kontaktné údaje ukladáme a používame za účelom zodpovedania vašich otázok alebo pri plnení opatrení v rámci nášho predzmluvného vzťahu, ďalej pri plnení vašej požiadavky, ktorá vychádza z uzatvorenej zmluvy alebo odsúhlasenej objednávky (zmluvný vzťah) a tiež pre účely vedenia príslušnej evidencie (napríklad pri vedení účtovníctva) a to až do doby 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Spracúvame aj bežné údaje v podobe neštruktúrovaných dát umiestnených v e-mailovej schránke a v iných technických zariadeniach, ktoré sú spracúvané na účely vykonávania obchodnej činnosti (oprávnený záujem) a to po dobu 1 roka

Spracúvame bežné údaje, t.j. meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa.

Využívanie osobných údajov na marketingové účely

Zaškrtnutím príslušného políčka v objednávkovom formulári, na prezentačnej akcii alebo priamo na webovej stránke www.ofyr.sk, vyjadrujete súhlas so spracovaním a uchovávaním vašich osobných údajov na marketingové účely, ako je zasielanie informácií o novinkách, akciách, nových produktoch a podobne. Propagačné e-maily vám budú zasielané len v prípade, ak s ich zasielaním súhlasíte. Kontaktné údaje využívané na marketingové účely, budeme uchovávať po dobu 10 rokov od vyjadrenia vášho súhlasu.

V prípade, že si želáte zrušiť spracovanie vašich údajov na marketingové účely, požiadajte nás o to e-mailom. Do 10 dní od dňa doručenia e-mailu, budú vaše osobné údaje odstránené z marketingovej databázy.

Údaje, ktoré spracúvame na marketingové účely:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Adresa

Spracovanie osobných údajov na tejto stránke

Vaša návšteva našich webových stránok je zaznamená do protokolu. V prvom rade pritom dochádza k zberu údajov, ktoré nám odošle váš prehliadač. Priradenie týchto údajov ku konkrétnej osobe však nie je možné a nie je to našim zámerom. Osobné údaje do tretích krajín neprenášame. Garantujeme zabezpečený prenos osobných údajov vďaka šifrovaniu spojenia medzi vašim prehliadačom a serverom (SSL).

Táto stránka využíva službu Google Analytics a Google Tag Manager od spoločnosti Google. Informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov sú dostupné na Google Analytics Terms of Service (www.google.com/intl/sk/policies/privacy/).

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašeho prípadu.

Tieto údaje sú vždy poskytnuté jednorazovo a to pre účel vybavenia konkrétneho prípadu. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá ich sprístupnenie nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 • Účtovná spoločnosť
 • Kuriérske spoločnosti
 • Obchodní predajcovia
 • Bankové spoločnosti
 • Prevádzkovateľ webového a e-mailového servera
 • Spoločnosť zabezpečujúca administráciu a chod webovej stránky

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom;
 • právo na opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov;
 • právo na vymazanie svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení);
 • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení);
 • právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení);
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov (za podmienok stanovených v Nariadení);
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak si dotknutá osoba praje vzniesť takúto námietku, môže tak urobiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.
V prípade ak Prevádzkovateľ zistí, že jeho oprávnený záujem preváži nad právami a slobodami dotknutej osoby, môže v spracúvaní jej osobných údajov pokračovať. Ak bude námietka dotknutej osoby uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že prevádzkovateľ nebude naďalej jej osobné údaje za daným účelom spracúvať.
Vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 12 až 21 Nariadenia.

Používanie cookies súborov

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia. Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavenia vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. 

Aké cookies používame

 • Prevádzkové cookies - pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. na ktoré časti webovej stránky ste klikli a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.
 • Analytické cookies - využívame službu Google Analytics. Ako Google využíva dáta, keď používate naše stránky si môžete pozrieť tu

Odmietnutie používania súborov cookies

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si predvolené nastavenie cookies zmeníte. Pri takomto nastavení vám však nevieme garantovať úplnú funkčnosť našej stránky.


Kontaktný formulár